ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Информация относно записаните деца в първа и следващите групи в детската градина и броя на свободните места в групите

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

ОТНОСНО: Предоставяне на информация  , за броя на записаните деца в първа и следващите групи в детската градина и броя на свободните места в групите.

Към 25.06.2020г. в ДГ№8"Слънце"-гр.Търговище са приети и класирани 23 заявления за първа група за учебната 2020/2021г.Списъкът е изнесен на информационното табло на детската градина.Комисията е изготвила протокол за дейността си , който е съгласуван с Председателя на Обществения съвет към Детската градина.

   На основание чл.51   от Наредба за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на община Търговище , предоставям следната информация:

   За учебната 2020/2021г. в ДГ№8“Слънце“-гр.Търговище, ще бъдат сформирани следните възрастови групи, съобразно записаните деца :

 

Вид група:

Записани деца брой:

Свободни места, брой:

Първа група

22

4

Втора група

26

0

ПГ6“а“гр.смесена

28

0

ПГ6“б“гр.смесена

28

0

ПГ5г. група

27

1

Смесена група с.Голямо ново

24

2

Прикачени документи

Инструктаж