ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Съобщение за прием в 1-гр. 2020г.

         Уведомяваме  Ви,че от 1.03.2020г.-30.04.2020г. започва прием на заявления за новите първи групи, съгласно Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини

и в подготвителните групи в общинските училища на територията на община Търговище .За Ваше улеснение, предоставяме на Вашето внимание текстове от Наредбата: 

„ ГЛАВА ТРЕТА

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 Чл. 20. Родители/настойници или други лица, които полагат грижи за детето/децата, могат да подават заявление за участие в класиране за прием на дете в първа възрастова група в до три детски градини на територията на община Търговище. Другите желания се посочват задължително в подаденото заявление.

Чл. 21. Заявление за участие в класиране за прием на дете в детска градина

(Приложение № 1), се подава на място в избраната детска градина от родител/настойник или друго лице, което полага грижи за детето/децата.

Чл. 22. При подаване на заявлението (Приложение № 1), се представят оригиналите на документите, необходими за сверяване на посочените данни, както следва:

 1. Удостоверение за раждане на детето;
 2. документ/документи, доказващи основание за предимство по допълнителните

критерии, при наличие;

 1. документ за настойник или лице, полагащо грижи за детето, когато заявлението не се подава от родител.

Чл. 23. (1) Приемът на заявлението и представянето на документите по чл. 22 се

извършва от комисията по приема в детската градина.

(2) За подаденото заявление родителят/настойникът или другото лице, което полага грижи за детето/децата, получава входящ номер от деловодната система на детската градина, срещу подпис.

Чл. 24. (1) Родителите/настойниците или другите лица, които полагат грижи за

детето/децата, имат възможност през срока на кандидатстване по чл. 16 да актуализират данните в заявлението си. Заявлението с актуализираните данни получава нов входящ номер.

(2) В класирането се участва с последното подадено заявление.

Чл. 25. Дете, за което не е подадено заявление в срока за прием в първа възрастова група по чл. 16, може да кандидатства в избраната детска градина и след срока, като приема се осъществява след приключване на класирането и при наличие на свободни места.

Чл. 26. Данните на децата, родителите/настойниците и други лица, които полагат грижи за детето/децата, посочени в заявленията, са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

ГЛАВА ПЕТА

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ГРУПИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ

В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

Чл. 40. За осъществяване на приема на деца в групите в детските градини/

подготвителните групи в училищата на територията на община Търговище се прилагат водещ и допълнителни критерии.

Чл. 41. (1) Водещ критерий за приема на децата в детските градини/подготвителните групи в училищата в гр. Търговище е постоянният/настоящият адрес на детето или родителите/настойниците му в гр. Търговище

(2) Водещ критерий за прием на децата в детските градини/групите към детските градини в селата на община Търговище е постоянният/настоящият адрес на детето или родителите/настойниците му в съответното село от община Търговище.

(3) Към територията на средищна детска градина/средищна група към детска градина се включват и селата, в които няма детска градина или група към детска градина.

(4) При спазване на водещия критерий по чл. 41, ал. 1 и ал. 2, за децата, за които са подадени заявления за класиране за прием в детска градина/подготвителна група в училище, се разпределят по групи, както следва:

 1. първа група - регистрация по постоянен/настоящ адрес в гр. Търговище на

детето/родителите (настойниците) от една и повече години, към датата на подаване на заявлението за участие в класиране;

 1. втора група - регистрация по постоянен/настоящ адрес в гр. Търговище на

детето/родителите (настойниците) до една година, към датата на подаване на заявлението за участие в класиране;

 1. трета група - регистрация по постоянен/настоящ адрес в селата на община

Търговище на детето/родителите (настойниците), към датата на подаване на заявлението за участие в класиране;

 1. четвърта група - регистрация по постоянен/настоящ адрес извън територията на община Търговище на детето/родителите (настойниците), към датата на подаване на заявлението за участие в класиране.

(5) За разпределението на децата в групите се взема посоченият в заявлението адрес на детето/родителите(настойниците), който е по-благоприятен, ако постоянните и настоящите адреси са различни.

(6) Приемът в детската градина/подготвителната група в училище се осъществява по низходящ ред на групите - от първа към четвърта, до заемане на свободните места.

(7) Осиновено дете или дете, настанено в приемно семейство, за което е подадено заявление за прием в детска градина/подготвителна група в училище, по желание на осиновителя/приемния родител, може да се разпредели в групите по ал. 4 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя/приемния родител, ако адресът е по-благоприятен за детето.

Чл. 42. Когато броят на децата от определена група по чл. 41, ал. 4 надхвърли броя на свободните места, децата се подреждат в съответната група според допълнителни критерии,

носещи определен брой точки:

 1. дете с двама починали родители - 6 т.;
 2. дете с един починал родител - 4 т.;
 3. дете с трайни увреждания с 50% и повече процента - 4 т.;
 4. дете с родител/родители с намалена трудоспособност със 70 % и повече

процента - 3 т.;

 1. дете от семейство, в което има дете/деца с трайни увреждания със 70 % и повече процента - 2 т.;
 2. дете на работещи родители/настойници или лица, полагащи грижа за детето

(единият, от които може да бъде в отпуск за отглеждане на дете до 2 години) - по 1 т. за всеки работещ/отглеждащ дете родител;

 1. деца-близнаци - 2 т.;
 2. дете, посещавало предходната година яслена група към избраната детска

градина - 3 т.;

 1. дете, което има брат/сестра или друго дете от семейството, посещаващи

избраната детска градина - 2 т.; 10. дете, което има брат/сестра или друго дете, ученик/ученици от семейството до

12-годишна възраст в избраното училище - 2 т.;

 1. дете, настанено за отглеждане в семейство на близки и роднини или от приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето - 1 т.;
 2. дете от институция, предоставяща социални услуги в общността, по Закона за социално подпомагане - 1 т.;
 3. дете от многодетно семейство с повече от две деца - 1 т.

ГЛАВА ШЕСТА

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ГРУПИТЕ НА

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ/ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В УЧИЛИЩАТА

Чл. 43. (1) В срок от пет работни дни след приключване на срока за кандидатстване, комисията по приема в детската градина/училището на свое заседание/заседания, разглежда постъпилите заявления и извършва класиране на децата за прием в детската градина/подготвителната група в училището.

(2) Комисията извършва административна проверка за съответствие на

постоянния/настоящия адрес на детето/родителите (настойниците) от Община Търговище.

Проверката се извършва при спазване изискванията на ЗЗЛД.

(3) След приключване на класирането, комисията изготвя протокол, който се представя на директора на детската градина/училището.

Чл. 44. В срок до три дни директорът представя информация за броя на приетите деца за съгласуване с Обществения съвет на детската градина/училището.

Чл. 45. На следващия работен ден, след съгласуването, информация за броя на

приетите деца и броя на свободните места при наличие на такива се публикува на интернет страницата и се поставя на информационното табло на детската градина/училището.

Чл. 46. (1) След обявяване на резултатите от класирането, родителите/настойниците или други лица, които полагат грижи за детето, записват детето в избраната детска градина/училището, където е класирано.

(2) Срокът за записване започва от първия работен ден на месец юни и продължава врамките на 10 работни дни включително.

 (3) Записването се извършва на място в избраната детска градина/училище след

подаване на Заявление за записване на дете (Приложение № 3) и (Приложение № 4).

(4) На родителя/настойника или лицето, полагащо грижи за детето, подал заявление за записване, се издава входящ номер от деловодната система на институцията, срещу подпис.

Чл. 47. (1) След приключване на срока за записване по чл. 46, ал. 2, директорът на детската градина/училището изготвя информация за броя на записаните деца и броя на свободните места, при наличие на такива.

(2) Информацията се публикува на интернет страницата на детската градина/училището и се поставя на информационното табло.

Чл. 48. (1) След записване на дете в избраната детска градина/училище, отпада

възможността то да участва в следващи класирания в други детски градини/подготвителни групи в училищата.

(2) За участие в следващо класиране в друга детска градина/подготвителни групи в училищата е необходимо, детето да бъде отписано, чрез изтегляне на документите му, и се подава ново заявление за участие в класиране (Приложение № 1/Приложение № 2) в избрана детска градина /подготвителна група в училище.

Чл. 49. При незаписване на класирано дете в посочения срок по чл. 46, ал. 2, в

избраната детска градина/подготвителна група в училище, мястото му не се запазва.

Родителят/настойникът или друго лице, което полага грижи за детето, може да подаде ново заявление за участие в класиране (Приложение № 1/Приложение № 2), при наличие на свободни места.“

 

                                                                                                                                                      Директор:С.Михова