ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Важна информация отнсно таксите

Таксите за престоя на децата в детската градина се определят, съгласно Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище,е приета с Решение No 6 по Протокол No18 от 28.01.2021 г.и влиза в сила, считано от 01.01.2021 г.