ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Срокове

Съобщение за прием в първа група 2021г. 

Информация за броя на приетите деца и броя на свободните места прием първа група

Към 30.05.2021г. в ДГ№8"Слънце"-гр.Търговище са приети и класирани 29 заявления за първа група за учебната 2021/2022г.Комисията е изготвила протокол за дейността си , който е съгласуван с Председателя на Обществения съвет към Детската градина.Към тази дата свободни места няма. 

ИНФОРМАЦИЯ 

   ОТНОСНО: Предоставяне на информация, за броя на записаните деца в първа и следващите групи в детската градина и броя на свободните места в групите. 

   На основание чл.51   от Наредба за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на община Търговище , предоставям следната информация:

   За учебната 2021/2022г. в ДГ№8“Слънце“-гр.Търговище, ще бъдат сформирани следните възрастови групи, съобразно записаните деца: 

Вид група:

Записани деца брой:

Свободни места, брой:

Първа възрастова група

29

0

Втора смесена възрастова група

29

0

Трета възрастова група

26

2

Четвърта "а" възрастова група

16

12

Четвърта "б"възрастова група

25

3

Смесена група с.Голямо ново

26

0