ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

Дейност 1

Децата, включени в допълнително обучение по български език-Група №1 от Малката русалка, с ръководител г-жа Вера Леонидова Миланова. Те с удоволствие драматизират приказката "Дядо и ряпа" и влизат в ролята на героите. Темите, включени в обучението са интересни и провокират речева активност.

Снимки на деца - група №1 от Малката русалка

Най-малките деца, включени в групи за допълнително обучение по български език-група №4 от Буратино , с ръководител г-ца Селин Мустафова Ахмедова."Зайченцето бяло", "Това съм аз", "Закуска за татко", "Плодове и зеленчуци", "Пип, пип, пип", "Чистички ръчички"-това са само част от интересните теми в обучението.

Снимки на деца - група №4 от Буратино

Децата, включени в допълнително обучение по български език от група Малката русалка- група №6 , с ръководител г-жа Валя Василева .Те са бъдещи първокласници и имат честта да бъдат включени в индивидуални занимания, които да усъвършенстват тяхната подготовка. С желание и старание, те  се включват в планираните от учителката занимания

Снимки на деца - група №6 от Малката русалка

Децата от група Мечо Пух, които са включени в първи пакет на допълнително обучение по български език, което се проведе в периода от  12-29.11.2019г. .Те формират група № 8, с ръководител г-жа Адриана Христова Гроздева.Заниманията са наситени с много емоции и провокират детската любознателност и желание за изява.

Снимки на деца - група №8 от Мечо Пух

Децата от група Малкият принц, включени в група за допълнително обучение по български език-група №7, с ръководител г-жа Светлана Илиева Савова. Тя е разработила програма с интересни теми, чрез които децата усвояват нормите на книжовната реч, а закупените дидактични материали и пособия са интересни и примамливи за малчуганите.

Снимки на деца - група №7 от Малкият принц

Децата от група "Снежанка", включени в първи пакет на допълнително обучение по български език, което се проведе в периода от  30.10.--12.11.2019г. .Те формират група № 5, с ръководител г-жа Валерия Алдинова Ямболиева .Малобройната  група благоприятства използването на интерактивни технологии на работа,което помага изграждането на знания на рефлексивно равнище.Използват се образователнии игри,електронни продукти и индивидуални книжки като дидактично средство и метод в обучението.Целта е детето да бъде мотивирано  да слуша активно и да  трупа лексика в пасивния си речник.Анализират се както думи синоними,антоними,така и  думи с обобщаващо значение.Чрез игри с картинки се провокираправилна употреба на различните видове части на речта.

Снимки на деца - група №5 от Снежанка

Децата от групата в с. Голямо ново , включени в първи и втори пакет на допълнително обучение по български език, което се проведе в периода от 31.10.--20.11.2019г. и от 28.11.-20.12.2019г..Те формират група № 2, с ръководител г-жа Ваня Ангелова Петкова:

" - В този проект виждам една възможност за допълнително взаимодействие, което включва разработването на вариантен модел на ограмотяване в подготвителна група в условията на билингвизъм, за да се компенсира езиковата им недостатъчност.

Реализацията на тази цел смятам да постигна чрез използване на литературни текстове. Любими детски приказки и стихове ще използвам за основа при изучаване на книжовните форми на българския език. За подпомагането на децата да общуват чрез слушане и говорене ще използвам комуникативно-речевия подход. За правилно произношение-интониране, многократно повтаряне на думи, занимания с дидактични и образователни игри."

Снимки на деца - група №2 от с. Голямо ново

Децата от групата в с.Голямо ново, включени в първи и втори  пакет на допълнително обучение по български език, което се проведе в периода от  30.10.--21.11.2019г. и от 25.11.-19.12.2019г..Те формират група № 3, с ръководител г-жа Красимира Христова Александрова: 

        "- Работата в малка група позволява да се обърне внимание на всяко дете според неговите индивидуални потребности.  Проектът ще съдейства за подобряване на говорното развитие с оглед осигуряване на успешно ограмотяване в началното училище, осъществяване на психологическа готовност на децата за училище и даване на равен старт.

       Задачите, чрез чието осъществяване ще се постигне овладяване на   компетенции са следните:

  1. Да се развие и усъвършенства фонематичното възприятие на децата като предпоставка за осъзнаване смислоразличителната роля на звуковете в българския език и да се формират умения за звукопроизнасяне и интонационно оформление на речта в съответствие с особеностите на българския език.
  2. Да се постави началото и да се стимулира обогатяването на речника на децата с думи от българския език, свързани с ежедневното общуване и заобикалящата ги действителност, чрез включването им в преднамерени и непреднамерени игрови речеви ситуации, които правят активна употребата на думи от лексикалния запас на български език.
  3. Да се формират начални умения за правилно словообразуване и употреба на граматическите форми в българския език, както и да се усвои на практическо равнище съчетаемостта между думите и да се изградят начални умения за съставяне и уместна употреба на синтактични конструкции.
  4. Да се съдейства за развитието на свързаната реч на децата с майчин ромски или турски език, като се работи по посока на овладяването на умения за общуване на български език.
  5. Да се формират начални умения за възприемане и пресъздаване на литературни произведения на български език.

       С цел изпълнение на тези задачи се прилагат следните методи и методически похвати на взаимодействие:

онагледяване, разговор, интониране, графично моделиране, упражнение, ограждане, графично упражнение, оцветяване и др.

а.) предметно–оперативни: разглеждане

б.) практико – изпробващи: упражнение, предметно, схематично и графично моделиране, дидактична игра.

в.) информационно – познавателни: разговор, беседа, разказ, демонстрация.

г.) игрово – преобразуващи: подвижни игри, словесни игри, игри – драматизация и др.

Дидактичните материали, които  се използват са следните: Познавателни книжки, презентации, образователни и дидактични игри, картони за самостоятелни занимания и др.

Снимки на деца - група №3 от с. Голямо ново

Снимки на деца ПГ6.

Продължава допълнителното обучение на децата по български език и през неучебно време.Допълнителните форми се провеждат предимно на открито-те са занимателни и полезни за децата от група №6, с ръководител г-жа Валя Василева-ст.учител.

Снимки на децата от група №6, с ръководител Вера Леонидова 

Това са децата от група №9, с ръководител г-жа Вера Леонидова Миланова.Те са на възраст 4-5 г. и с удоволствие се включиха в Допълнителното обучение  по български  език през неучебно време.С помощта на интерактивната пчела , децата с помощта на своята учителка , усвояват нови познания и умения за екипна работа.

Снимки на деца -група за обучение по Български език - №11, с ръководител Гюлтен Юсеинова

 Допълнителното обучение по български език включва работа с деца билингви, за които така наречения„семеен език“е различен от българския. Използват се психологически подходи и психо-лингвистични методи. Работи се по развитие на речта като се използва понятието „свързана реч“(говорене и слушане), идващо от руските методики. Целта е детето да бъде мотивирано да слуша активно и да трупа лексика в пасивния си речник. Анализират се както думи синоними, антоними, така и думи с обобщаващо значение.Чрез игри с картинки се провокира правилнаупотреба на различните видове части на речта: съществителни и прилагателни имена, лични, притежателни, показателни и въпросителни местоимения, числителни имена, предлози,частици,съюзи и наречия. Чрез нагледно-действени похвати децата се ориентират в лексикалното значение на глагола като част на речта, а с възприемане на образци за промяна на формата му с неговото граматическо значение.

Снимки на деца- група № 14/с.Голямо ново/ , с ръководител Красимира Александрова

Ниското равнище на владеене на официалния български език от деца билингви е една от причините за проблемите и затрудненията в процеса на педагогическо взаимодействие и за децата, и за учителите. За тези деца, комуникативноречевата насоченост на обучението по български език има изключително голямо значение за формиране на комуникативна компетентност и предполага усъвършенстване уменията на децата в условията на билингвизъм да използват съзнателно, целенасочено, адекватно на конкретната комуникативна ситуация усвоените в практически план лингвистични знания в съответствие с комуникативната цел. Чрез езиковото обучение се усъвършенстват уменията на децата да се ориентират в комуникативната ситуация; да правят адекватен избор на изразни средства за реализиране на комуникативната цел; да участват в диалог по конкретна езикова тема; да създават устни текстове, и пр.

Група №12, с ръководител Лейля Хюсеинова

Децата идват от семейна среда, в която се общува основно на турски език. Поради това детската градина се явява единственото място, където те общуват на български език с връстници, учители, помощен персонал. За целта е необходима индивидуална допълнителна работа с деца, имащи езикова недостатъчност. Включените в групата деца за работа по проекта са подбрани в зависимост от установени дефицити в следните области: назоваване на предмети, признаци, действия; съставяне на повествователен текст; конструиране и използване на изречения; съгласуване по род и число на съществителни и прилагателни имена; използване на думи с обобщаващо значение и думи - синоними; разграничаване на думите в изречението; разграничаване на звуковете в думата; определяне мястото на звук в думи - начало и край; разпознаване и назоваване на букви; развиване на графични умения.

Снимки на децата от Група №13, с ръководител Тотка Дончева

Дейностите, свързани с развитието на речта, се свързват с определен социален опит, като това допринася за усъвършенстване способността на детето да разширява представите си за света. Чрез играта като средство се цели практическото овладяване на българския език, който е основа за общуването. Малобройната група благоприятства учителят да отдели по-голямо внимание на всяко дете.

Дейност 2

На 26.02.2020г. в ДГ№8"Слънце", под ръководството на г-жа Анета Якимова-психолог , се проведоха групови занимания в ПГ6г. по повод Международния ден на розовата фланелка, под надслов "Не на насилието", под формата на презентация, дискусия и ситуативни игри.Груповото зонимание се пхроведе , съгласно Годишния план за работа, за превенция на тормоза и насилието. 

 

Снимки на дейности-тематични родителски срещи с гост психолог

 В периода от 19.05.2021г. до 27.05.2021г. в двора на детската градина се проведоха тематични родителски срещи по групи с психолог-г-н Илия Илиев , във връзка с прехода от детската градина към училище; взаимодействие между семейството и детската градина-общуване и изграждане на доверие.Среща с родителите, във връзка с проблеми на детската агресия , се проведе и в групата в с.Голямо ново.

 

Снимки на децата от Група №10, с ръководител г-жа Валя Василева

Децата от Група №10 за допълнително обучение по български език , под ръководството на своята учителка-г-жа Валя Василева.

За възрастта на 4-5 годишните деца с друг семеен език е целесъобразно планирането на интегриран процес за натрупване,обогатяване и обобщаване на детския познавателен и езиков опит като основа за функционалното развитие на детската реч,формиране на речеви умения и навици при овладяване нормите на българския книжовен език. Ето защо е необходимо да се продължи допълнителното обучение по български език и литература на децата,които слабо владеят български език и изпитват езикови затруднения.Важно е да се осъществява системна индивидуална работа с тези деца,за да се постигне развитие по отношение обогатяване на устната реч; ясно,отчетливо изговаряне на думите; овладяване умения за свързване на думите в изречение; умения за граматически правилно изразяване на собствените мисли; обогатяване на игровите умения чрез приказните герои и сюжети.