ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Проект КПРПС

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ https://teachers.mon.bg