ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

 https://react.mon.bg

От 1.07.2023г. до 31.12.2023г. дейностите по Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование" продължиха в Проект BG05M2OP001-5.001-0001"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".

Дейност 1-Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи

Дейност 2.Предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищното образование, чрез допълнително назначаване на педагогически специалисти и непедагогически персонал.

Дейност 3.Работа с родители.