ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Екип

Общата численост на персонала в ДГ№8”Слънце”-гр.Търговище за учебната 2023/2024г.  е 27,5 души. 

Длъжностните нива в детската градина със съответните квалификационно-образователни изисквания за длъжностите, са както следва: 

I. Педагогическиперсонал: 

1. Педагогическиспециалисти с ръководнифункции:

 • директор

2.Педагогически специалистивключва:

 • учител, старшиучител

II.Непедагогически персонал включва: 

1.  Помощно – обслужващ:

 • завеждащ административна служба, счетоводител, помощник-възпитател 

2. Работници:

 • огняр, работник кухня/разливочна, чистач 

Педагогически персонал‐ 13души, от тях:

 • 1 директор
 • 12 детски учители, от които 9 старши учители ,3 учител

Непедагогически персонал – 10,5души  и Медицински персонал – 1, от тях

 • 1 медицинска сестра, обслужваща ДГ.

Възраст:

 • Средната възраст на педагогическия персонал е 47 години.
 • Средната възраст на помощно – обслужващ персонал е 45 години.
 • Средната възраст на медицинския персонал е 55 години.
 • Образователен ценз:

1. Педагогически персонал:

 • с висше образование, с образователно ‐ квалификационна степен ‐магистър ‐ 9; с V ПКС 5; с IV ПКС 2; с III ПКС‐0; с II ПКС‐ 2;
 • с висше образование, с образователно ‐ квалификационна степен ‐ бакалавър‐ 3;
 • с образователно‐ квалификационна степен –специалист/проф.бакалавър – 1 ;

2. Непедагогически персонал:

 • средно специално образование – 3
 • основно образование ‐1
 • средно общо ‐7

 Списък на служителите от ДГ№8“Слънце“-гр.Търговище

 1. Севдалина Минчева Първакова-Директор
 2. Валя Генова Василева-Старши учител
 3. Вера Леонидова Миланова-Старши учител
 4. Адриана Христова Гроздева-Старши учител
 5. Марияна Желязкова Атанасова-Старши учител
 6. Станислава Кънчева Стоянова- Учител
 7. Лейля Билялова Хюсеинова-Старши учител
 8. Гюлтен Халилова Юсеинова- Старши учител
 9. Тотка Дончева Цонева-Старши учител
 10. Валерия Алдинова Ямболиева-Старши учител
 11. Селин Мустафова Ахмедова/Светла Панчева Которова -Учител
 12. Красимира Христова Александрова-Старши учител,група с.Голямо ново
 13. Хафизе Мусова Чолакова- Учител,група с.Голямо ново
 14. Светлана Станчева Гинева-Счетоводител
 15. Ивелина Петрова Стоянова-ЗАС
 16. Йордан Димитров Стоилов-огняр
 17. Валя Станкова Господинова-Помощник възпитател
 18. Симеонка Вълчева-Помощник възпитател
 19. Красимира Георгиева Иванова-Помощник възпитател
 20. Цветелина Илчева Петрова-Помощник възпитател
 21. Петя Христова Петрова-Помощник възпитател
 22. Донка Димитрова Михалева-Помощник възпитател група с.Голямо ново
 23. Наталия Мадленова Гайтанджиева-Чистач,група с.Голямо ново
 24. Росица Найденова Димова-Работник  кухня/разливочна
 25. М.С.Гюлтен Ахмедова-Медицински специалист 
 26. Илия Светлозаров Илиев-психолог по Проект 
 27. Радка Петкова Николова-логопед по Проект