ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Квалификация

 

 От 10-12.10.2022г. В НЦПКПС ще се проведе обучение на тема"Методи и подходи за работа с деца в риск"-по НП"Мотивирани учители и квалификация".Обучението ще посети един учител.

От 3-4.08.2022г. в НЦПКПС-гр.Банкя  се проведе обучение на Директор на ДГ№8"Слънце"-гр.Търговище , на тема "Управление на образователната институция в условията на криза" по НП"Мотивирани учители и квалификация".

 

От 20-22.05.2022г. в гр.Варна се проведе обучение на трима  педагогически специалисти от ДГ№8"Слънце"-гр.Търговище по Проект BG05M20P001-3.005" Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".