ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Квалификация

От 20-22.05.2022г. в гр.Варна се проведе обучение на трима  педагогически специалисти от ДГ№8"Слънце"-гр.Търговище по Проект BG05M20P001-3.005" Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".