ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Полезна информация

От м.11.2019г. в ДГ№8"Слънце", по Проект АПСПО , Обща подкрепа на децата осъществяват логопед и психолог.В подготвителната група 6г. деца е назначен и помощник възпитател , който оказва подкрепа на децата в различните режимни моменти.

В периода от 19-27.05.2021г. в двора на детската градина се проведоха тематични родителски срещи по групи с психолог-г-н И.Илиев , във връзка с прехода от детската градина към училище; взаимодействие между семейството и детската градина-общуване и изграждане на доверие.

През м.ноември 2021г., г-жа Радка Николова -логопед по Проект АПСПО , посещава децата от групата в с.Голямо ново.